Ceny upgrade Podélného profilu voda, plyn a Kubatur voda, plyn na verzi 4.0

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Podélný profil voda, plyn 

 4.0

3980,- Kč

Kubatury voda, plyn

4.0

2490,- Kč

 

Přehled novinek v programu Podélný profil kanalizace 4 ve srovnání s verzí 3:
Program zpracovává v jednom souboru celou vodovodní síť.

K tomuto účelu bylo nutné vyvinout nový panel s názvem Schéma. Na schématu projektant vybírá řad, se kterým chce pracovat. Zde se určuje topologie sítě, zadávají uzlové body atd. Do schématu se také provádí import dat ze Situace 7.

Program může automaticky provádět kontrolu dat na uzlových bodech sítě.

Tento nový přístup umožňuje kontrolu kót jednotlivých linií (terénu, HTU, UT) a kótu potrubí v uzlových bodech sítě. Kontrolu provádí programový modul "agent" který hlásí nechtěné odchylky výšek.

Na všechny datové panely byla zavedena metoda "editace na místě". Například potřebujete změnit staničení vrcholového bodu: Jednoduše ťuknete myší na číslo, objeví se zadávací rámeček a vy vepíšete nový údaj. Není již nutné převádět celý řádek na zadávací lištu tlačítkem [Uprav] a nová data vracet zpět do seznamu tlačítkem [Vlož].
  Změnu kóty lomového bodu potrubí je možné provádět nejen na datovém panelu ale také přímo na výkrese. Stačí na nástrojovém panelu zapnout svislé posuvníky. Program posouvá lom potrubí malým nebo (se stisknutou klávesou shift) velkým krokem.
Program byl doplněn o možnost zadávat šachty tlakové kanalizace.
Pro potřeby kreslení výkresů tlakové kanalizace by program doplněn o  modul pro práci s nádržemi.

 

Nově byl do programu přidán modul pro vykreslování potrubí v souběhu. Souběžných potrubí může být libovolné množství, souběh lze kótovat svislými kótami nebo výškopisnými značkami. Zobrazení souběhu ve výkrese je možné zapínat a vypínat.

Tento modul nahrazuje vodorovné kóty z verze 3 (kteý umožňoval pouze nedokonalé zobrazení souběhu ve výkresu), ale samostatný modul vodorovných kót byl i ve verzi 4 zachován.

Rovněž byl přidán modul pro popisy - volné texty ve výkresu. Texty lze doplňovat výškopisnými značkami.

Interpolace byly přesunut na samostatný panel. Data na panelu jsou průběžně automaticky aktualizována.
  Výkresy řadů lze generovat buď do samostatných souborů dwg nebo všechny řady do jednoho společného výkresu. V tomto případě je tabulka vysvětlivek kumulována a umístěna až za poslední řad.

Řídící parametry byly rozděleny do dvou skupin: Parametry programu a Parametry výkresu. Tento přístup umožňuje udržovat různá měřítka pro páteřní řad  a pro přípojky v jedné síti.

Také je možné tímto způsobem zobrazit hydraulické tabulky na páteři ale na přípojkách tyto tabulky potlačit.

Bylo doplněno automatické ukládání dat ve zvoleném časovém intervalu a ukládání záložní kopie datového souboru.

Byl doplněn parametr pro otvírání pouze jednoho datového panelu. Žlutá tlačítka z vodorovného nástrojového panelu potom fungují jako přepínač. Při otevření nového panelu je starý automaticky uzavřen.