Ceny upgrade Podélného profilu kanalizace a Kubatur kanalizace na verzi 4.0

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Podélný profil kanalizace 

 4.0

3980,- Kč

Kubatury kanalizace

4.0

2490,- Kč

Situace

 7.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Podélný profil kanalizace 4 ve srovnání s verzí 3:
Program zpracovává v jednom souboru celou kanalizační síť.

K tomuto účelu bylo nutné vyvinout nový panel s názvem Schéma. Na schématu projektant vybírá stoku, se kterou chce pracovat. Zde se určuje topologie sítě. Uzlové body mohou být šachty, nádrže nebo přípojky. Do schématu se také provádí import dat ze Situace 7.

Program může automaticky provádět kontrolu dat na uzlových bodech sítě.

Tento nový přístup umožňuje kontrolu kót jednotlivých linií (terénu, HTU, UT) a odtoků / vtoků napojených stok v uzlových bodech sítě. Snadno lze také kontrolovat úhly napojených stok. Kontrolu provádí programový modul "agent" který dává automaticky do souladu nechtěné odchylky výšek, nebo průměrů potrubí na jednotlivých stokách.  Prakticky nyní nemůže dojít k rozporu mezi výkresy páteřní stoky a výkresy napojených stok.

Program také kontroluje rychlost vody v potrubí s ohledem na zvolenou limitní rychlost, nebo upozorní na potrubí v protispádu.

Na všechny datové panely byla zavedena metoda "editace na místě". Například potřebujete změnit staničení šachty: Jednoduše ťuknete myší na číslo, objeví se zadávací rámeček a vy vepíšete nový údaj. Není již nutné převádět celý řádek na zadávací lištu tlačítkem [Uprav] a nová data vracet zpět do seznamu tlačítkem [Vlož].
Program nyní vykresluje také čtvercové šachty.
Změnu kóty dna šachty je možné provádět nejen na datovém panelu ale také přímo na výkrese. Stačí na nástrojovém panelu zapnout svislé posuvníky. Program posouvá dno šachty malým nebo (se stisknutou klávesou shift) velkým krokem.

Při jakékoliv změně spádů jsou automaticky přepočítávány hydraulické parametry stoky: kapacitní plnění a rychlost, skutečná rychlost.

Bylo vylepšeno vykreslování dna šachet.

Kótu poklopu je možné zadávat buď jako plovoucí (např. ve tvaru + 0,15) nad zvolenou linií. Potom bude program trvale udržovat tento "komínek" i po případných změnách výšky linie. Nebo je možné zadat kótu poklopu nadmořskou výškou. Potom se změny linií nedotknou polohy poklopu.

Na šachtách je možné nově zadávat kalojem.

Výkresy přípojek automaticky generují obraz potrubí rodičovské stoky a provádějí její lokalizaci v síti.
Směrové vedení: Úhly napojených stok se zadávají "jen jednou" - na rodičovské stoce. Na napojenou stoku se promítnou automaticky. Každá změna směrového vedení se automaticky promítne ve všech výskytech na dotčených šachtách v jednotlivých výkresech.
Zcela přepracován byl modul pro práci s nádržemi.

Nádrže nyní mohou nebo nemusí vykreslovat víko. Je možné zadat dva průlezy. Rozměry nádrží je možné ukládat do šablon. Pomocí svislých posuvníků lze pohybovat dnem, víkem nebo celou nádrží. Všechny změny na datovém panelu se interaktivně promítají do výkresu.

 

Nově byl do programu přidán modul pro vykreslování potrubí v souběhu. Souběžných potrubí může být libovolné množství, souběh lze kótovat svislými kótami nebo výškopisnými značkami. Zobrazení souběhu ve výkrese je možné zapínat a vypínat.

Tento modul nahrazuje vodorovné kóty z verze 3 (kteý umožňoval pouze nedokonalé zobrazení souběhu ve výkresu), ale samostatný modul vodorovných kót byl i ve verzi 4 zachován.

Rovněž byl přidán modul pro popisy - volné texty ve výkresu. Texty lze doplňovat výškopisnými značkami.

Interpolace byly přesunut na samostatný panel. Data na panelu jsou průběžně automaticky aktualizována.
Výkresy stok lze generovat buď do samostatných souborů dwg nebo všechny stoky do jednoho společného výkresu. V tomto případě je tabulka vysvětlivek kumulována a umístěna až za poslední stoku.

Řídící parametry byly rozděleny do dvou skupin: Parametry programu a Parametry výkresu. Tento přístup umožňuje udržovat různá měřítka pro páteřní stoku a pro přípojky v jedné síti.

Také je možné tímto způsobem zobrazit hydraulické tabulky na páteři ale na přípojkách tyto tabulky potlačit.

Byly doplněné další řídící parametry, jako je přesnost (počet desetinných míst) při vykreslování spádu, nebo možnost nepopisovat hlavní řad ve směrovém vedení.

Bylo doplněno automatické ukládání dat ve zvoleném časovém intervalu a ukládání záložní kopie datového souboru.

Byl doplněn parametr pro otvírání pouze jednoho datového panelu. Žlutá tlačítka z vodorovného nástrojového panelu potom fungují jako přepínač. Při otevření nového panelu je starý automaticky uzavřen.