Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky

Program je vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil vodní toky verze 3. a nemůže být používán samostatně. Pro úspěšný výpočet hydraulických parametrů koryta a pro výpočet kubatur je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy podélného profilu a příčných řezů pomocí programu Podélný profil vodní toky. Datový soubor typu *.vtk4, který tím vznikne, je výchozím bodem, na kterém zahajuje práci program s názvem Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky.

 


Program obsahuje tyto moduly: 
- výpočet hydraulických parametrů koryta,
- výpočet kubatur a ploch,
- výkres hmotnice
- formulář hydrauliky,
- formulář kubatur a ploch,
- formulář kubatur opevnění břehů,
- formulář hmotnice.

Výpočet hydraulických parametrů koryta:
Výpočet je statický, předpokládá ustálené rovnoměrné proudění (dno a hladina jsou rovnoběžné).
Výpočet je prováděn podle Chézyho rovnice s využitím Mannigova drsnostního součinitele (vzorce a prameny jsou uvedeny v manuálu).
Program umožňuje počítat maximální průtok a výpočet průtoku pro zvolenou hladinu, nebo výpočet výšky hladiny pro zvolený průtok.
Program umožňuje interaktivní změny tvaru koryta (ladění) v příčných řezech výkresu.

Výpočet kubatur a ploch:
Nejdříve program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech. Potom program vypočítá plochy a kubatury mezi řezy.

Program provádí výpočty těchto položek:
- kubatury násypu a výkopu, 
- plochu odhumusování (skrývku ornice), 
- kubaturu odhumusování
- plochu ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu,
- kubaturu ohumusování,
- plochy opevnění břehů,
- kubatury opevnění břehů,
- plochu svahování výkopu a násypu.

Tím program získá podklady pro vytvoření formulářů.

Formuláře:
Formuláře se sestaví automaticky. Je možné je tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) a exportovat do tabulky Excelu XLS.

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Kubatury, hydraulika - vodní toky

12.04.19  

Manuál