Hydrotechnický výpočet

kanalizační sítě 4.0

Popis:
Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě je samostatný program. Lze s ním provádět návrhy nových kanalizačních systémů i posuzovat stávající (hotová) díla. Potrubí lze navrhovat s kruhovým vejčitým nebo tlamovým profilem. Do návrhu je možné také zařadit retenční nádrže (odlehčovací komory).

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1) Nejdříve je nutno sestavit strom s větvením podle topologie navrhované sítě. Přidávání stok do systému a mazání stok  se provádí buď ručně, tlačítky [+] a [-] nebo načtením souborů Podélného profilu kanalizace ver.  3. V tomto případě si program načítá nejen topologii sítě ale také údaje o délkách jednotlivých stok a spádech. Pro posouzení stávajícího stavu lze převzít i použité průměry a provozní drsnosti potrubí.

- program importuje soubory Podélného profilu kanalizace ver. 3. Schéma sítě se generuje postupně, tak jak jsou načítány jednotlivé soubory spadající do sítě.
- program importuje soubory Podélného profilu kanalizace ver. 4. V tomto případě se celé schéma sítě (včetně retenčních nádrží) generuje automaticky.

2) Potom je třeba zadat  zbývající parametry jednotlivých stok, jako je plocha dílčího sběrného povodí, návrhový déšť, jiné vody ap. Parametry lze zadávat jednotlivě, pro každou stoku zvlášť nebo skupinově, pro celou síť. Odečty délek stok a ploch dílčích sběrných povodí je možné provádět přímo ze situační mapy v CAD programu (AutoCAD, Bentley Microstation, DesignCAD).

3) Pro vlastní výpočet lze použít jednu ze tří metod: 

- Prostá součtová metoda (bez retardace),
- Bartoškova metoda (retardace s použitím redukované čáry náhradních srážek),
- Máslova metoda (s retardací podle Hauffa a Vicariho).

Program navrhne dimenzování sítě a sestaví výsledkové formuláře s řadou hodnot: DN, objemové a výškové plnění, rychlost a unášecí sílu toku, časy průtoku systémem. Výpočet je možno provádět i s ohledem na účinky provzdušnění proudu.

4) Výsledkové formuláře je možno editovat, tisknout a ukládat do datových souborů.

Stažení DEMO-verze

Aktualizace

Hydrotechnický výpočet

24.03.18  

Manuál

Upgrade na ver. 4: novinky, ceny